05 feb 2016

Tewerkstellingsvergunning en WAV bij kennismigrant

Voor een kennismigrant, een hoogopgeleide vreemdeling, gelden andere regels dan voor arbeidsmigranten. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Erkend referent

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het tewerkstellen van een kennismigrant is dat de werkgever een erkend referent moet zijn. Als erkend referent heeft een werkgever een aantal rechten maar vooral ook een aantal plichten.

Zo geldt dat de organisatie relevante wijzigingen altijd binnen vier weken aan het IND dient te melden (informatieplicht) en dat relevante informatie altijd vijf jaar bewaard moet blijven (administratieplicht).

Bij een aanvraag voor een registratie als erkend referent wordt onderzocht of de organisatie in het verleden al te maken heeft gehad met WAV-boetes en gerelateerde overtredingen.

Inkomensgrens

Een andere voorwaarde is dat het salaris van de kennismigrant voldoet aan een vooraf bepaald minimum. Dit minimum is in 2016 vastgesteld op € 3.108 voor kennismigranten tot 30 jaar en € 4.240 voor kennismigranten van 30 jaar en ouder.

Tewerkstellingsvergunning (twv) bij kennismigrant

Een belangrijk verschil met arbeidsmigranten is dat er voor een kennismigrant die meer dan drie maanden arbeid gaat verrichten geen tewerkstellingsvergunning benodigd is. Ook voor de partner van een kennismigrant is geen twv vereist.

Wanneer een kennismigrant naar Nederland komt om voor een periode van minder dan drie maanden arbeid te verrichten, is wel een twv benodigd, maar deze kan worden verstrekt zonder arbeidsmarkttoets.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) bij kennismigrant

Of een machtiging tot voorlopig verblijf verplicht is, is afhankelijk van de nationaliteit van de migrant. De indeling van nationaliteit vindt u op de website van Euraxsss. Als de werknemer een mvv nodig heeft, dient de werkgever deze aan te vragen bij de IND.

WAV-boete kennismigrant

Als aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, dan kan een boete van € 2.250 per overtreding worden opgelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer wordt tewerkgesteld voordat de verblijfsvergunning is toegekend.

Arbeidsmigrant met terugwerkende kracht kennismigrant?

Bij de procedures rondom de verlenging van een verblijfsvergunning, is de initiële aanvraag bepalend. Het is niet mogelijk om als arbeidsmigrant alsnog als kennismigrant te worden gezien, ook niet als aan de minimale inkomenseis voldaan is. In een recente uitspraak waarbij verzocht werd tot verlenging van een verblijfsvergunning zegt de rechter hierover het volgende:

De rechtbank is voorts met verweerder van oordeel dat de aan eiser verleende verblijfsvergunning onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ niet met terugwerkende kracht kan worden aangemerkt als een verblijfsvergunning onder de beperking ‘kennismigrant’. Eiser heeft immers destijds een aanvraag ingediend voor verlening van een verblijfsvergunning regulier onder de beperking ‘arbeid in loondienst’ en heeft deze in 2012 gekregen. Hiertegen heeft eiser geen bezwaar gemaakt. Evenmin heeft eiser of zijn werkgever op enig moment verzocht om een wijziging van de beperking naar ‘kennismigrant’. De huidige aanvraag is, evenals de vorige aanvraag, een aanvraag om het verlenen van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘arbeid in loondienst”, zodat verweerder op grond van deze aanvraag evenmin een verblijfsvergunning onder de beperking ‘kennismigrant’ kan verlenen. Eiser kan zich derhalve evenmin beroepen op de zogenaamde ‘zoekperiode’ voor kennismigranten, nu hij nimmer een dergelijke vergunning heeft gehad.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over de Wet arbeid vreemdelingen, tewerkstellingsvergunning of WAV-boetes? Wilt u geregistreerd worden als erkend referent maar wordt deze aanvraag niet goedgekeurd? Of krijgt u een WAV-boete waardoor u mogelijk niet meer als erkend referent geregistreerd wordt? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: