29 sep 2015

Boete van de arbeidsinspectie

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie genoemd, is de instantie die erop toeziet dat de Arbeidsomstandighedenwet (oftewel de Arbowet) wordt nageleefd. Deze wet is voor zowel werkgevers als werknemers en is gericht op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Omdat de Arbowet een kaderwet is, bevat deze geen daadwerkelijke regelgeving, maar slechts richtlijnen voor het arbeidsomstandighedenbeleid van bedrijven.

Bestuurlijke boete

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Op basis van deze meldingen onderzoekt de Inspectie de arbeidsomstandigheden bij het desbetreffende bedrijf. Ook wordt er gekeken of het arbobeleid is nageleefd. Hiervoor is niet alleen de werkgever verantwoordelijk, maar ook de werknemer zelf. In sommige branches controleert de Inspectie SZW preventief. Dit zijn branches waarin veel ongevallen geregistreerd worden of waarin het risico op een ongeluk relatief hoog is.

Wanneer de arbeidsinspectie van mening is dat de Arbowet is overtreden, kan een bestuurlijke boete aan de werkgever of de werknemer worden opgelegd. Een bestuurlijke boete is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of van een rechter kan worden uitgedeeld.

De opgelegde boete wordt eerst beoordeeld door een interne dienst van de Inspectie SZW: de afdeling Boete, Dwangsom en Inning. Wanneer de boete rechtmatig wordt geacht wordt er een boetekennisgeving opgesteld.

Boetekennisgeving en zienswijze

Door middel van de boetekennisgeving wordt u op de hoogte gesteld van de boete. In de kennisgeving wordt het incident omschreven en de hoogte van de boete toegelicht. Dankzij de boetekennisgeving heeft u twee weken de tijd om een toelichting op het incident te geven, alvorens de boete daadwerkelijk wordt opgelegd. Dit heet een zienswijze. In de zienswijze kunt u bijvoorbeeld uitleggen waarom u het niet eens bent met de boete of dat het incident niet voorkomen had kunnen worden. Ook kunt u aangeven dat u de boete niet kunt betalen wegens een verminderde draagkracht. Er is een kans dat de boete dan wordt gematigd.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Een boetebeschikking maakt de boete definitief. Hierin staat de hoogte van de boete en hoe de boete kan worden betaald. Bent u van mening dat de boete te hoog is of dat er helemaal geen boete opgelegd had moeten worden? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen de boetebeschikking. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de Inspectie SZW ingediend worden.

Let op: ook wanneer u in bezwaar gaat, bent u verplicht om de boete direct te voldoen.

Blijft de Inspectie SZW ook na het bezwaarschrift bij zijn eerdere beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Zelfs na een besluit van de rechter is er nog een rechtsmiddel beschikbaar, namelijk het hoger beroep. Hierbij buigt de Raad van State zich over de zaak.

Boete gekregen?

Heeft u een boetekennisgeving ontvangen van de Inspectie SZW? Dan is het verstandig om al in dit stadium een advocaat in te schakelen. Met hulp van een ervaren advocaat kunnen dure bezwaar- en beroepsprocedures worden voorkomen. Bij de gang naar de rechter of de Raad van State is een kundige advocaat onmisbaar. Een ervaren advocaat weet hoe het bestuursrecht in elkaar zit en waar uw kansen liggen.

Meer informatie? Neem contact op met Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: