16 nov 2015

Fysieke beperking: invloed op informatiebeschikking

Wanneer er sprake is van een fysieke of mentale beperking, moet worden onderzocht of een informatiebeschikking moet worden voldaan. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak ging het om een dementerende dame die vanwege een herseninfarct niet meer de gevraagde informatie kon doorgeven.

Herseninfarct

De vrouw had in 2004 haar vermogen over haar twee kinderen verdeeld. In 2010 lijdt de vrouw aan een herseninfarct. Hierdoor wordt ze beperkt in haar communicatieve vaardigheden en kan ze geen begrijpelijk gesprek meer voeren. Bovendien is de vrouw in de daaropvolgende jaren dement geworden. De vrouw woont nog wel zelfstandig, maar haar post en haar financiële zaken worden door een van de twee kinderen verzorgd.

Informatiebeschikking

Omdat het vermogen van de vrouw tot 2004 op een Zwitserse bankrekening stond, heeft de Belastingdienst in 2012 vragen gesteld over de herkomst van het geld. De Belastingdienst vroeg onder meer om bankafschriften per 31 december van ieder jaar. Later dat jaar verstuurt de Belastingdienst twee informatiebeschikkingen naar de vrouw omdat de vragen niet werden beantwoord. De gemachtigde van de vrouw, haar zoon die de administratie op zich nam, heeft echter aangegeven dat de vrouw vanwege een herseninfarct en dementie geen inhoudelijke vragen kan beantwoorden.

Eerdere uitspraak Hof

De vraag in hoger beroep is of een informatiebeschikking geoorloofd is. Het Hof heeft eerder geoordeeld dat de vrouw al tijdens de verdeling van het geld een zaakwaarnemer had moeten aanstellen. Het Hof onderbouwt dit met het feit dat de vrouw in 2004 al op vergevorderde leeftijd was en verschillende gezondheidsklachten had. Ook wordt verwezen naar een eerder arrest van de Hoge Raad.

Niet vergelijkbaar

De Hoge Raad is nu echter van mening dat dit arrest niet een op een vergelijkbaar is. In het eerdere arrest ging het namelijk om aansprakelijkheid binnen een vennootschap en niet over de verplichtingen van een belastingplichtige zelf.

Nadelige gevolgen

Ook wijst de Hoge Raad erop dat een belastingplichtige geen nadelige gevolgen mag ondervinden als het hem niet kan worden aangerekend dat hij niet aan de informatieplicht kan voldoen. Wanneer iemand zodanig fysiek of psychisch belemmerd is dat hij geen verklaring kan afleggen, kan dit hem niet worden aangerekend en mag hij dus geen nadelige gevolgen ondervinden.

Toerekeningsvatbaar

De Hoge Raad oordeelt dat het hoger beroep gegrond is en vernietigt de uitspraak van het Hof. De kwestie wordt doorverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam voor een definitieve uitspraak rondom de toerekeningsvatbaarheid van de vrouw met betrekking op de informatiebeschikkingen.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over een informatiebeschikking? Neem contact op met een ervaren fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Hoge Raad, 13-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3273

Lees ook: