Wanneer meerdere mensen aansprakelijk worden gesteld voor een belastingschuld, hoe wordt dan door de rechter bepaald wie aansprakelijk wordt gesteld? In dit artikel lees je wat er daarover staat in de wet.

De Invorderingswet

In de Invorderingswet is de invordering van rijksbelastingen vastgelegd, met uitzondering van invoerrechten en accijnzen. In Nederland is het de taak van de Belastingdienst om belastingschulden in te vorderen.

Binnen het invorderingsrecht wordt gesteld dat de Belastingdienst belastingschulden kan innen van belastingschuldige(-n), tenzij rechtmatig uitstel of kwijtschelding van betaling is verkregen. Maar wat houdt dit in als er in groepsverband is opgetreden?

Rechtszaak

De kwestie rondom belastingschulden in groepsverband werd onlangs behandeld in een rechtszaak.

Een bouwbedrijf dat technische uitzendkrachten had ingeleend bij een aantal vennootschappen werd in 2014 aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van die vennootschappen. Bij inlening is namelijk sprake van ketenaansprakelijkheid waardoor aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet-betaalde belasting van onderaannemers.

In deze zaak werd direct de inlener aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst. De gebruikelijke stap om de onderaannemer eerst aansprakelijk te stellen, werd overgeslagen.

De inlener stelt daarom dat dat er sprake was van willekeur omdat de Belastingdienst eerst de bestuurders van de onderaannemers had moeten aanspreken.

Oordeel rechter

De rechter oordeelde echter dat de Belastingdienst niet verplicht is om eerst de onderaannemer aansprakelijk te stellen.

De rechtbank stelt voorop dat de wet geen voorrangsregels bevat voor de diverse aansprakelijkheden. (…) Geen rechtsregel verplicht de ontvanger om pas over te gaan tot inlenersaansprakelijkheid nadat hij de mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft uitgeput. De stelling van belanghebbende dat de bestuurdersaansprakelijkheid voorrang heeft op de inlenersaansprakelijkheid vindt ook geen steun in de Leidraad Invordering, waarin het ter zake geldende beleid is vastgelegd.

De Belastingdienst handelde dus niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur en evenmin met het beginsel van willekeur, aldus de rechter.

Fiscaal advocaat

Een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in het invorderingsrecht en kan je bijstaan voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-12-2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8428