Een belastingschuld kan verjaren. Als de belastingschuld is verjaard, kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen.

Met andere woorden: de belastingplichtige hoeft de belastingschuld dan niet meer te betalen.

Wanneer is een belastingschuld verjaard? Hieronder leggen wij het aan u uit.

Verjaring belastingschuld

Uit artikel 4:104 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) volgt dat de rechtsvordering tot betaling van een belastingschuld verjaart na vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken.

Nadat de belastingschuld is verjaard, is er sprake van een natuurlijke verbintenis. Dat betekent dat de belastingplichtige de belastingschuld kan en mag betalen, maar daartoe niet meer gehouden kan worden. Indien de belastingplichtige de verjaarde belastingschuld betaalt, geldt die betaling niet als onverschuldigd. De belastingplichtige krijgt het betaalde belastingbedrag dus niet terug.

Na verjaring kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. De belastingdienst kan de belastingschuld ook niet verrekenen of dwangbevelen opleggen.

Stuiting van verjaring

In de belastingaanslag wordt vermeld binnen welke termijn de aanslag moet zijn betaald. Wanneer die betalingstermijn verstreken is, start de verjaringstermijn van vijf jaar. Na vijf jaar is de belastingschuld verjaard. Echter, de verjaringstermijn kan worden gestuit. Met deze stuiting wordt de lopende verjaringstermijn afgebroken. Na stuiting gaat er op grond van artikel 4:110 AWB een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen.

De belastingdienst kan de verjaring stuiten door het instellen van een vordering, door middel van het starten van een gerechtelijke procedure of door erkenning van de belastingplichtige. De belastingdienst kan de verjaring ook stuiten door het versturen van een aanmaning of een beschikking tot verrekening, of door een dwangbevel op te leggen of ten uitvoer te leggen. Dit volgt uit artikel 4:106 AWB.

Indien door de belastingdienst uitstel van betaling is verleend, dan wordt de verjaringstermijn verlengd met de tijd dat de belastingplichtige uitstel van betaling heeft. Dit blijkt uit artikel 4:111 AWB.

De belastingdienst kan de verjaring van een belastingschuld dus op verschillende manieren stuiten. Niettemin kan het jaren duren voordat de belastingdienst een belastingschuld invordert, met als gevolg dat de belastingschuld of een deel ervan verjaard is.

Meer weten?

Indien u vragen heeft over de verjaring van belastingschulden dan kunt u contact met Römkens Fiscale Advocatuur opnemen.