18 jun 2015

Een bezwaarschrift voor de Belastingdienst

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst kunt u overgaan tot het indienen van bezwaarschrift.

Tegen alle beslissingen die de Belastingdienst neemt, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een (naheffings)aanslag, maar ook een beslissing waardoor u als natuurlijk persoon aansprakelijk wordt gesteld voor een belastingschuld van een bv.

Bezwaar indienen binnen 6 weken

Een bezwaarschrift dient altijd binnen zes weken na de aanslag of beslissing te worden ingediend. Wanneer het bezwaar te laat wordt ingediend, wordt het als verzoek behandeld.

Een verzoek is juridisch minder sterk dan een bezwaar: er kan nadien bijvoorbeeld geen beroep worden aangetekend. Het is dan ook belangrijk dat u tijdig van u laat horen wanneer u het niet eens bent met een door de Belastingdienst genomen beslissing.

Lees ook: Bezwaar telefonisch ingetrokken? Dat is in strijd met de wet. 

Uitstel van betaling bij bezwaarschrift

Vaak wordt een bezwaarschrift ingediend als bepaalde bedragen onjuist berekend zijn en dus te veel belasting moet worden betaald. Wanneer in het bezwaarschrift duidelijk wordt aangegeven tegen welk bedrag bezwaar wordt gemaakt, kunt u tegelijkertijd uitstel van betaling over dit bedrag aanvragen.

Het bedrag waarvoor geen bezwaar wordt aangetekend dient alsnog binnen de gestelde termijn betaald te worden. Wanneer de Belastingdienst een beslissing heeft genomen over het bezwaar, wordt het recht tot uitstel van betaling opgeheven.

Beroep aantekenen bij belastingrechter

In het geval de Belastingdienst uw bezwaarschrift afwijst en haar beslissing (gedeeltelijk) in stand laat, kan tegen die afwijzende beslissing beroep worden ingesteld bij de belastingrechter van de rechtbank. De belastingrechter zal in dat geval als onafhankelijke partij opnieuw naar uw zaak kijken en beoordelen of de Belastingdienst de juiste beslissing heeft genomen.

Wanneer dit niet het geval is, kan de rechter de beslissing van de Belastingdienst (gedeeltelijk) vernietigen. Over de zaak zal dan opnieuw een beslissing worden genomen. Het kan ook zeer nuttig zijn om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op uw bezwaarschrift.

Schorsende werking van bezwaar en beroep

De bezwaarprocedures en beroepsprocedures kunnen maanden in beslag nemen, terwijl de beslissing waartegen u bezwaar of beroep maakt al vanaf dag één van kracht is. Dit kan tot gevolg hebben dat u nadelige effecten ondervindt: een bezwaar of beroep zorgt er namelijk niet automatisch voor dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld.

Bezwaar- en beroepsprocedures kennen namelijk geen schorsende werking. Om de nadelige gevolgen van een beslissing te voorkomen, kan verzocht worden om de uitvoering van de beslissing uit te stellen, zoals bijvoorbeeld het verzoek tot uitstel van betaling van een belastingaanslag.

Hulp nodig bij een bezwaarprocedure?

Wilt u een bezwaarschrift indienen of wilt u daarover advies van een juridisch specialist? Neem dan contact op met de fiscaal advocaat van Römkens. Onze ervaren advocaat heeft ruime ervaring met bezwaarprocedures, beroepsprocedures en verzetprocedures. Ook kan advies worden gegeven over een verzoek tot schorsende werking en uitstel van betaling in gerechtelijke procedures.

Neem contact op

Lees ook: